Nyereményjáték Szabályzat

A „SPORTOLÓK ÉS A MENTÁLIS EDZÉS” elnevezésű nyereményjáték
részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) a Sándor Judit EV (a továbbiakban: Szervező) szervezi.
A Szervező adatai:
Székhely: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8.10/1
Adószám: 68299695-1-27

Képviselő: Sándor Judit
Telefonszám: +36 30 263 1645
honlap: https://judithsandor.com

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://judithsandor.com/sportoloi-kerdoiv/ (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött
természetes személy, aki

  • az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, 
  • versenyszerűen sportol, és kérésre ezt igazolni is tudja
  • elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket,
  • a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A játék időtartama

3.1 A játék 2023. március 4-én kezdődik és 2023. március 19-ig tart. A 2023. március 4. napja előtt és 2023. március 19. napja után beérkezett kérdőíveket a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A weboldalon található linkre kattintva, a kérdőív kitöltésével lehet részt venni a nyereményjátékban.

4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2023. március 4. – 2023. március 19.) hiánytalanul kitölti a kérdőívet, és megadja az adatait. Kötelező adatok: név és email cím.

4.3 A kérdőív végén a kitöltőnek el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és Adatvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: Kitöltő vagy Kitöltők).

4.4 Amennyiben a Résztvevő a kérdőívet hibásan vagy hiányosan (pl. érvénytelen e-mail cím) tölti ki, a résztvevő a Nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

4.5 A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét
kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7 Egy kitöltő csak egyszer küldhet be kérdőívet, a saját nevében. Más nevében a kérdőívet kitölteni nem lehet. Amennyiben egy kitöltőről kiderül, hogy más nevében is leadott kérdőívet, úgy a nyereményjátékból automatikusan kizárásra kerül.

4.8 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

4.9 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában az Ön által elhelyezett képi, szöveges, vagy bármilyen más tartalomért teljes felelősséggel tartozik.

4.10 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az abban meghatározott ideig és célból tároljuk.

5. Nyeremények, a nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi
nyereményeket sorsolja ki:
– 1 db 3 alkalmas (60 perc/alkalom) online mental coaching bérlet
– 2 db. 15.000 Ft értékű DORKO vásárlási utalvány

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1).

5.3 A sorsolás a Nyereményjáték zárását követő hétfőn (március 20.) 10 órakor történik. A sorsolás a véletlenszerűség elvén működő számítógépes programmal történik.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal. A nyereményt átvevő Kitöltő a
nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A Nyertesek a nyereményüket házhozszállítással kapják meg. A nyeremények átvételének feltétele személyi igazolvány és lakcímkártya személyesen történő bemutatása, és hozzájárulás azokról történő másolat készítéséhez.

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a
nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 Amennyiben a Kitöltő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

5.11 A nyeremények kiküldésére és/vagy személyes átadására 2023. március 31-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére a beküldött kérdőív adatainak bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek.

5.14 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.15 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a
Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.16 A Kitöltő kérdőíve beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és
filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az
esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

7. Adózás

7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (ide tartozik pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, stb.).

8. Játékszabályzat módosítása

8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.

9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

9.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

9.4. A nyereményjátékot a Meta Inc. közösségi oldalain (Facebook, Instagram) is elérhetővé tesszük. A Meta teljeskörűen mentesítve van a felelősség alól minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerem, hogy a promóciót a Meta nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Meta Inc-hez.  

Dunaújváros, 2023. március 4.
Sándor Judit