Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.judithsandor.com weboldalt (továbbiakban: Weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó vagy Látogató), valamint a Weboldal üzemeltetője (továbbiakban: Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit, a Weboldal használatának feltételeit. Jelen ÁSZF rendelkezései hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást.

A Felhasználó a Weboldal megtekintésével, a weboldal által kínált szolgáltatások segítségével, azaz ráutaló magatartásával (pl. az oldal böngészése, szolgáltatás megrendelése, hírlevél igénylése, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára kötelezően tekintve az ÁSZF-et.

Az ÁSZF-re a magyar jog és az Európai Unió közvetlenül jogszabályai az irányadók, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.), a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Sztv.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelete (GDPR rendelet). A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Az ÁSZF módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától hatályos. A módosítás időpontját a Felhasználó a Weboldal és/vagy a Szolgáltatások igénybevételével egyben elfogadja az ÁSZ módosítását is. Ha a Felhasználó/Igénybe vevő nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások lépését követő 8 napon belüli felmondással felmondhatja a szerződést.

II. Részletes rendelkezések

1. Szolgáltató
A Weboldal, és a kapcsolódó Szolgáltatások üzemeltetője:
Név: Sándor Judit EV
Elérhetőség: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1
E-mail: hello@judithsandor.com
A tárhelyet a Tárhely.eu (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., cégjegyzékszám: 01-09-909968, e-mail cím: iroda@tarhely.eu ) biztosítja.

2. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei
2.1 A judithsandor.com oldal célja, hogy sportolók számára segítséget nyújtson a mentális felkészülésben. E cél/küldetés megvalósítása érdekében az alább ismertetett ajánlatokat kínáljuk – részletesen a Weboldalon feltüntetve: Online Kurzusok – tovább: Kurzusok, Egyéni és Csoportos Coaching foglalkozások – tovább: Coaching.

Hirdetéseket, ajánlatokat és más támogatott tartalmakat jelenítünk meg linkek segítségével (pl. hyperlink) a Weboldalon és különböző platformokon pl. Facebook-on, Instagramon. Abból a kifejezett non-profit célból, hogy segítsünk tartalmakat és szolgáltatásokat felfedezni, amelyeket más személy, vállalkozás vagy szervezet kínál.

A Weboldalon található szolgáltatások (pl. Kurzusok) megrendelési folyamata kizárólag elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszközzel tett címzett nyilatkozatok útján történik, és ez az út irányadó a szerződéskötésre is.

Felek kikötik, hogy az elektronikus levél útján, illetve egyéni kommunikációs eszközzel tett nyilatkozat esetén a levél küldője, illetve az egyéni kommunikációs eszköz küldéskori birtokosa a nyilatkozatot tevő személy, és Felek ezt akként tekintik, hogy a nyilatkozattevő személye megfelelően azonosított, illetve megfelel a Ptk. 6:7.§(3)bek.-ben foglalt tartalomnak a személy azonosítása tekintetében. A megrendelés és annak visszaigazolása, (továbbiakban: Megrendelt szolgáltatás) akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelt szolgáltatást használja vevőhöz (említéskor: Igénybe vevő), megrendeléstől kezdve, amikor megkapja a hozzáférést.

A jelen ÁSZF szerint – a Megrendelt szolgáltatások biztosítására – megkötött szerződések nem teljes írásbeli szerződésnek, nem iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek. A szerződések nyelve a magyar. Szolgáltató nem csatlakozott magatartási kódexhez. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett levelezés, adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

2.2 Felmondás, elállás
A Megrendelt szolgáltatás kapcsán mindkét Fél (Igénybevevő és Szolgáltató) jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltak súlyosan megsérti. A súlyos szerződésszegés tényét annak a félnek kell igazolnia, amelyik a szerződésbontást kezdeményezi.

Ha Igénybe vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó), akkor a jelen ÁSZF vonatkozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. -a. Rendelet tovább –: Rendelet. Ha Ön, mint Génybevevő vevő elállási/felelős jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát meghatározott nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:
Email: hello@judithsandor.com
Postai levél: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 8. 10/1

A Fogyasztó a felmondás/elállás jogát a Megrendelt szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést a szerződés megkötésének napjától tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

A Fogyasztó/Igénybe vevő nem gyakorolhatja felmondási/elállási jogát (Rendelet 20. §) a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében a szolgáltatás teljesítését követő 14. nap után, illetve szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szerződésre vonatkozó szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határidőt vagy határidőt kötöttek ki (különösen de nem kizárólagosan a Rendelet 29.§(1)bek a. és .l.pontja).

Jelen esetben ez azt jelenti, hogy bizonyos szolgáltatásaink esetében nem tudja felmondási jogát!
Ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, a fogyasztó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
Fogyasztó egyebekben, mint Igénybe vevő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

A Látogató lemondhatja a hírlevelek igénylését a hírlevél alján lévő lemondó linkre, a Szolgáltató hírlevél szolgáltatást indítja.

2.3 Hibás teljesítés
Igénybe vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek megfelelően követi a hibás teljesítésből fakadó jogait.

3. Szellemi alkotások joga
Látogató, mint Felhasználó tudomásul veszi, hogy a judithsandor.com, mint Weboldal egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek szerepel. A Weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás vagyoni jogainak jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): Sándor Judit EV a Szolgáltató, a Felek erről külön másként nem állapodnak.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot, a Weboldal, annak minden részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a judithsandor.com oldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül. A judithsandor.com weboldalról és annak adatbázisából szerzői jogi oltalom alatt lévő anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet. A Tulajdonos fenntartja minden szellemi alkotáshoz fűződő jogát a szolgáltatás valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint – az internetes jelenléttel rendelkező reklámfelületeire is.
Tilos továbbá a Weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; minden olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

4. Adatvédelmi rendelkezések
Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak.
https://judithsandor.com/adatvedelmi-tajekoztato/

5. Egyéb rendelkezések
5.1 Felelősség korlátozása
A Weboldalon elérhető minden tartalmat észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosító Szolgáltató, és mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet biztosítson a Weboldal küldetése és azon belül található szolgáltatásainak megvalósításáért. minden észszerű szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a következőkért: olyan hátrányokért, amelyek nem a jelen ÁSZF és kapcsolódó szabályzatok által való megszegésből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan hátrányokért, amelyek miatt a jelen ÁSZF elfogadása sem a Látogató, sem az Igénybevevő, Felhasználó, sem Szolgáltató nem láthatja előre; továbbá Szolgáltató észszerű befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni.

5.2 A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért:

– bármilyen informatikai, technikai működési hiba a, ami akadályozza a Weboldal általános, általában elvárható működését és a cikkeket, információkat, ajánlatokat (hirdetések) megtekintését és esetleg adatvesztést biztosító hálózatot, vagy
– a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy
– szoftver nem megfelelő működése, vagy
– programhiba által okozott hibák, események.

5.3 Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn minden, jelen ÁSZF és egyéb, Weboldalhoz kötődő szabályzat rendelkezései között; az egyéb szabályzatban foglalt feltételek az irányadók, amelyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező rendelkezésével.

5.4 Ha jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész hiánya nélkül marad. Ha ÁSZF rendelkezését Szolgáltató nem érvényesíti, az nem jelen joglemondásnak.

5.5 A Weboldalon esetlegesen megjelent vélemények, visszajelzések, javaslatok, mindennemű korlátozás vagy kompenzációs kötelezettség nélkül felhasználható Szolgáltató által, Szolgáltató nem köteles bizalmasan kezelni ezeket.

Budapest, 2021. szeptember 1.
Jelen ÁSZF utolsó módosítás: 2022. szeptember 8.
Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: ÁSZF